Премини към основното съдържание

Правила на играта

Чл.1. Цел

Тези правила определят процедурите за състезанието „Играй и спечели с O-tentic“ (наричано по-долу „Играта“). Играта се организира от Puratos NV и неговите дъщерни дружества (наричани по-долу „Организатор“), със седалище на адрес 1702 Dilbeek, Industrialaan 25, регистрирано в Crossroads Bank for Enterprises под N: 0438.632.416 и представлява цялото споразумение между страните.

Чл.2. Награди

Наградите са както следва:

 • 6 КОМПЛЕКТ СТАРТ: материали за хлебарство(вкл. тениски, шапки, престилки, ножове, нож за тесто и скрепер)
 • 8 КОМПЛЕКТ МЕСЕНЕ: материали за приготвяне на печива (вкл. буркан, таймер за обратно броене, лъжичка за брашно, пластмасов контейнер за съхранение, термометър, ножове, нож за тесто и стъргалка и бъркалка)
 • 2 КОМПЛЕКТ ВТАСВАНЕ: материали за приготвяне на печива (вкл. контейнер за тесто, форма за хляб, ножове, нож за тесто и шпакла, банетони, шапки за банетони, покривка, пластмасов контейнер за съхранение)

Победителите в Играта ще могат да спечелят една от горните награди, или:

 • КОМПЛЕКТ СТАРТ
 • КОМПЛЕКТ МЕСЕНЕ
 • КОМПЛЕКТ ВТАСВАНЕ

Чл. 3. Участие в Играта

Всеки професионален хлебар (занаятчия/индустриален производител или търговец на дребно) може да вземе участие в Играта (наричан по-долу „Участник“). Служителите на агенция (подизпълнител на Организатора и отговорен за практическите аспекти на състезанието), както и всички лица, участващи в организацията на състезанието, са изключени от участие.

Чл. 4. Обща условия на Играта

Състезанието протича в съответствие със следните правила: За всеки закупен 10 кг O-tentic, всеки Участник получава една (1) карта за изтриване (скреч-карта, която включва уникален код). С този уникален код Участниците могат да спечелят една от наградите, при условие че следват надлежно стъпките по-долу:

 • посетят интернет страницата на Пуратос: www.puratos.bg
 • от него ще бъдат пренасочени към (или директно към :) www.puratos.bg/playandwin
 • въведат уникалния код
 • отговорят правилно на въпроса за състезанието
 • попълнят въпросите, свързани с бизнеса им
 • попълнят фирмените си данни в онлайн формуляра;

Записа в Играта се счита за завършен, ако данните за фирмата, въпроса за Играта, уникалния код и въпросите, свързани с бизнеса на Участника, са попълнени и ако информацията е правилна, четлива и ясна. В случай на съмнение, Организаторът ще реши по своя преценка дали даден формуляр се счита за завършен.

Чл. 5. Продължителност на Играта

Участие в играта: от 1 януари 2022 г. в 0:00 ч. до 15 април 2022 г. в 23:59 ч., или до изчерпване на наличните скреч-карти, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

Чл. 6. Практическа организация на Играта

Чл. 6.1. Функциониране на Играта

Всеки закупен 10 кг O-tentic съдържа една (1) карта за изтриване. Скреч- картата притежава уникален код. Участието в Играта може да стане само онлайн, чрез уебсайта www.puratos.bg/playandwin. Участниците получават достъп до онлайн формуляра за участие, като попълнят уникалния код на началната страница или сканират кода на скреч-картата. След това участниците трябва да отговорят правилно на въпроса за състезанието. За да е валидно участието им, те трябва също така правилно и напълно да попълнят името на своята компания, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка за потенциална награда и някои въпроси, свързани с бизнеса им. Участниците са отговорни за правилното попълване на своите данни. Участниците трябва също така да потвърдят, че приемат тези правила, които могат да бъдат свободно консултирани онлайн на уебсайта на Играта. Участниците могат да участват в Играта няколко пъти, при условие че имат множество скреч-карти с уникален код. Уникален код обаче може да се използва само веднъж.

Чл. 6.2. Комуникациите по отношение на Играта се извършват само по електронен път.

Участието в конкурса е изключително онлайн. От съществено значение е регистрираните имейл адреси да са активни, т.е. да се използват действително от Участниците, за да могат да се свържат с тях от Организатора. Организаторът в никакъв случай не може да носи отговорност, ако тези съобщения не пристигнат в пощенските кутии на Участниците поради причината, че имейл адресите вече не са активни, съобщенията на Организатора се считат за нежелани или друга техническа причина, свързана с пощенските кутии и/или интернет връзката на Участниците, което не е свързано с Организатора.

Чл. 6.3. Разпределяне на наградите от Играта

Участникът, който е предоставил своите фирмени данни, отговорил е на въпроси, свързани с бизнеса му, притежател е на уникален код, който е регистриран и който е отговорил правилно на въпроса за състезанието, може да спечели награда, както е описано на страницата на Играта. Каква награда ще спечели даден Участник се определя от реда на подаване на попълнения формуляр за Играта. Ще бъдат определени 1000 печеливши за целия свят.

Чл. 7. Връчване на наградите

Печелившите ще бъдат уведомени по електронна поща и чрез уебсайта на Играта. Този имейл ще бъде изпратен само на регистрирания имейл адрес, както е посочено в онлайн формуляра за участие в Играта. Този имейл ще информира печелившия за условията за получаване на наградата. Всички награди се изпращат на печелившите по пощата на регистрираните адреси, както е посочено в онлайн формуляра за участие в Играта. Организаторът няма да изпраща никакви съобщения до неспечелилите участници.

Чл. 8. Лични данни

Агенция ще обработва (личните) данни, съобщени от Участниците, на базата на подизпълнител за Организатора, които участват в Играта. Последният ще носи цялата отговорност.

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на тези данни, Законът от 8 декември 1992 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот и разпоредбите на Закона от 11 март 2003 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, Участниците ще бъдат информирани, че техните лични данни ще се съхраняват в предварително определена база данни на Администратора.

Всеки участник може безплатно и чрез просто писмено искане, отправено до Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, или по електронна поща на info.bg@puratos.com, да получи достъп до личните си данни и, където е уместно, да получи корекция и/или изтриване на неверни, непълни и/или неуместни данни.

Събраните данни ще бъдат използвани и за влизане в директен контакт с Участниците, за да се осигури гладкото протичане на Играта и ефикасното връчване на наградата в рамките на определения срок. След това събраните данни могат да се използват за провеждане на статистически изследвания.

Освен това Участниците в Играта изрично прехвърлят на Организатора правото да използват техните имена за промоционални цели и, ако има такъв повод, също за снимки, направени по време на церемонията по награждаването (в случай, че се проведе такава), без това да им дава каквото и да било право на плащане или каквото и да било друго право или облага, освен присъдената награда.

Чл. 9. Отговорност

Организаторът не носи отговорност за последиците от промяна на адреса от страна на Участника след регистрацията му в сайта на Играта. Организаторът при никакви обстоятелства не може да носи отговорност за грешки в данните, предоставени от Участниците, като неправилен или неизвестен адрес или имейл адрес.

Организаторът, неговият персонал или трети страни, използвани от Организатора в контекста на Играта, не могат при никакви обстоятелства да бъдат държани отговорни, освен в случай на измамнически умисъл, за каквито и да било щети, преки или косвени, физически или психически, причинени от участие в Играта на лица, Участници или тяхното оборудване (хардуер и софтуер), или на победителите, по-специално след участието им в Играта или по време на церемонията по награждаването. Този отказ от отговорност важи и за технически повреди и/или грешки, свързани с използваното оборудване и софтуер, които биха направили участието в Играта временно невъзможно или много трудно, или дори го прекъснали. Следователно, Организаторът не може да носи отговорност за каквито и да е рискове, свързани с използването на интернет или електронна поща и по-специално не носи отговорност за каквито и да е щети, претърпени от електронните устройства на участниците по време на тяхното участие в тази Игра.

Организаторът не носи отговорност за забавяне или грешки при доставката на наградите. В случай на трайна повреда от доставчика, например в случай на фалит, не може да се очаква от Организатора да поеме отговорност за доставката, нито да осигури обезщетение на победителя.

Тъй като комуникацията е изцяло електронна, от Участниците зависи да вземат необходимите предпазни мерки в настройките на пощенската си кутия, така че съобщенията от Организатора да не бъдат отказвани и, ако възникне такъв случай, редовно да проверяват „нежеланата електронна поща“ („спам“ " или подобни). Някои програми автоматично архивират неподписани имейли в тази папка. Организаторът не може при никакви обстоятелства да носи отговорност, ако след изпращане на имейла, той не е достигнал местоназначението си по каквато и да е причина, която е независима от Организатора.

Чл. 10. Общи

Чл. 10.1. Приемане на тези правила

Участието в Играта предполага безусловно приемане на правилата и не се разглеждат никакви оспорвания по отношение на тези правила, включително решение на Организатора.

Чл. 10.2. Промени

Организаторът си запазва правото да преустанови, анулира или модифицира Играта, без да дава каквато и да е компенсация или лихва на участниците или друго лице, без предизвестие, в случай на непреодолима сила или друго събитие извън неговия контрол, включително, но не само неизправност в интернет, всеки друг проблем, свързан с комуникационни мрежи, компютри, интернет на доставчиците и техните сървъри. Всяка непредвидена хипотеза в рамките на настоящите правила ще бъде разгледана от Организатора, който ще вземе суверенно решение, което е задължително за страните.

Чл. 10.3. Правна компетентност

Тези правила на Играта се уреждат от белгийското законодателство. В случай на трайно разногласие относно прилагането и/или тълкуването на тези правила и при липса на приятелско споразумение, всеки спор ще бъде предмет на законодателството на окръг Брюксел. Организаторът си запазва правото да преследва и изключва от Играта всяко лице, което може да се е опитало да извърши измама.

Чл. 10.4. Валидност

Ако някои или всички разпоредби на настоящите правила бъдат счетени за невалидни, другите разпоредби или части от тях няма да бъдат засегнати и ще продължат да се прилагат. Клаузата, която може да бъде нищожна при формулирането си, се тълкува, доколкото е възможно, по начин, който съответства възможно най-близо на първоначалните намерения на страните, така че да може да бъде заменен с валидна клауза, резултат на която съответства възможно най-близо на първоначалните намерения от страните чрез клаузата, засегната от нищожност.

Чл. 10.5. Жалби

Всяка жалба, свързана с тази Игра, трябва да бъде адресирана до Организатора с препоръчана поща с обратна разписка в рамките на десет дни от настъпване на събитието, породило жалбата. След като този срок изтече, жалбата автоматично и по закон ще се счита за нищожна и освен това ще бъде погасена по давност.