Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Doel van het reglement 

Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de “Speel en win met O-tentic” wedstrijd (hierna «de Wedstrijd» genoemd). De Wedstrijd wordt door de naamloze vennootschap Puratos (hierna «de Organisator» genoemd) georganiseerd, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, Industrialaan 25, KBO nr. 0438.632.416 en maakt de totale overeenkomst tussen de partijen uit.  

Artikel 2 – Wedstrijdprijs 

De prijzen zijn de volgende: 

  • Zes (6) baksets A: bakkerijmateriaal (o.a. T-shirts, petten, schorten, messen, magnetische messenhouder, deegsnijders en -schrapers) ter waarde van ca. € 50  
  • Vijf (5) baksets B: bakkerijmateriaal (o.a. bekers, kookweker, afsluitclips voor zak, bloemschep, multifunctionele opbergbak, thermometer, messen, deegsnijder, deegschrapers en klopper) ter waarde van ca. € 100  
  • Twee (2) baksets C: bakkerijmateriaal (o.a. deegbakken, opmaaktapijt, mes, deegsnijder, deegschrapers, rijsmanden, deksels voor rijsmanden, doeken, multifunctionele opbergbak) ter waarde van ca. € 200 

De winnaars zullen, per deelname, één van de voorgaande prijzen kunnen winnen, hetzij:

  • Eén (1) bakset A
  • Eén (1) bakset B
  • Eén (1) bakset C

Er vallen ook drie (3) verblijven te winnen en dit voor 2 personen op onze St-Vith site om onze unieke “Desembibliotheek” te bezoeken en tal van interessante informatie over desem en onze O-tentic producten te ontdekken.

Artikel 3 – Deelname aan de Wedstrijd 

Elke professionele bakker (ambachtelijk/industrieel of detailhandel) kan aan de Wedstrijd deelnemen (hierna de "Deelnemer" genoemd). Het personeel van het agentschap (onderaannemer van de Organisator en verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de Wedstrijd), alsook alle personen die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 – Algemene opbouw van de Wedstrijd

De Wedstrijd beantwoordt aan het huidige reglement. Voor elke 10 kg O-Tentic Durum of O-tentic Origin die wordt gekocht, ontvangt elke Deelnemer één (1) kraskaart. De kraskaart bevat een unieke code. Met de unieke code, kan de deelnemer één (1) van de prijzen winnen, mits de volgende acties te ondernemen:

•    Naar de Puratos website gaan: www.puratos.be/nl; 
•    U wordt doorverwezen naar (of gaat rechtstreeks naar): www.playandwin-with-o-tentic.com/be_nl;
•    De unieke code invoeren; 
•    Het juiste antwoord op de wedstrijdvraag geven;
•    De bedrijfsgerelateerde vragen invullen; 
•    De bedrijfsgegevens invullen op het online formulier.

Een Wedstrijdinzending wordt als volledig beschouwd als de Wedstrijdvraag, de unieke code, de bedrijfsgerelateerde vragen en de bedrijfsgegevens zijn ingevuld en als de informatie correct, leesbaar en duidelijk is. In geval van twijfel beslist de Organisator naar eigen oordeel of een formulier als volledig wordt beschouwd.

Artikel 5 – Duur van de Wedstrijd

De deelname aan de Wedstrijd is open vanaf 1 januari 2022 om 00:00 uur tot en met 15 april 2022 om 23:59 uur, of totdat de voorraad krasloten op is, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt.

Artikel 6 – Verloop van de Wedstrijd

Artikel 6.1 – Opbouw van de Wedstrijd

Elke gekochte 10 kg O-Tentic Durum of O-tentic Origin geeft recht op één (1) kraskaart. De kraskaart bevat een unieke code. Deelname aan de Wedstrijd kan uitsluitend online gebeuren, via de website www.playandwin-with-o-tentic.com/be_nl.   De Deelnemer kan pas toegang tot het online deelnameformulier krijgen na het invullen van de unieke code op de welkomstpagina. Vervolgens moet de Deelnemer correct antwoorden op de wedstrijdvraag. Voor een geldige deelname, moet de Deelnemer overigens op correcte en volledige wijze zijn of haar naam van hun bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, verzendadres voor een mogelijke prijs en een paar zakelijke vragen invullen. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct beheren van zijn of haar persoonlijke gegevens. De Deelnemer moet eveneens aanduiden dat hij of zij het huidige reglement aanvaardt. Dit is tevens vrij te consulteren online op de website van de Wedstrijd. De Deelnemer mag meerdere keren deelnemen aan de Wedstrijd indien de Deelnemer over meerdere kraskaarten met een unieke code beschikt. Een unieke code kan echter maar één (1) keer gebruikt worden.

Artikel 6.2 – De communicaties betreffende de Wedstrijd gebeuren uitsluitend via elektronische weg

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend online. Het is van essentieel belang dat het geregistreerde e-mailadres actief is, namelijk dat het effectief gebruikt wordt door de Deelnemer, zodat de Organisator contact met hem of haar kan opnemen. De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien deze communicatie niet zou aankomen in de mailbox van de Deelnemer, doordat het e-mailadres niet meer actief is, doordat de boodschappen van de Organisator beschouwd worden als ongewenst, door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisator, betreffende de mailbox van de Deelnemer en/of zijn of haar internetverbinding.

Artikel 6.3 – Aanduiding van de winnaar

De Deelnemer die zijn bedrijfsgegevens heeft ingestuurd, de bedrijfsgerelateerde vragen heeft beantwoord, in het bezit is van een unieke code die als specifieke interval is ingevoerd en die de Wedstrijdvraag correct heeft beantwoord, wint een bakset zoals weergegeven op de Wedstrijd pagina. Welke bakset een Deelnemer wint, wordt bepaald door de volgorde van indiening van het ingevulde Wedstrijdformulier. Elke maand wordt ook uit alle Deelnemers één (1) winnaar getrokken om een verblijf op onze St-Vith site te winnen. Er zullen 16 winnaars in België en Luxemburg zijn.

Artikel 7 – Toekenning van de prijzen

De winnaars worden via e-mail ingelicht en via de website van de Wedstrijd. Deze e-mail zal uitsluitend verstuurd worden naar het geregistreerde e-mailadres dat zoals aangegeven op het online deelnameformulier voor de Wedstrijd staat. Deze e-mail zal de winnaar informeren over de modaliteiten voor het in ontvangst nemen van de prijs. Alle prijzen worden via een Puratos vertegenwoordiger aan de winnaars gegeven. De Organisator zal geen communicatie versturen naar de verliezers.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens

Het agentschap zal, in onderaanneming voor de Organisator, de (persoons)gegevens behandelen die door de Deelnemers worden meegedeeld ingevolge hun deelname aan de Wedstrijd. Deze laatste zal als enige verantwoordelijk zijn.

Conform de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevenswet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 met betrekking tot bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, zullen de deelnemers op de hoogte gebracht worden dat hun persoonlijke gegevens opgeslagen en bewaard worden in de vooropgestelde databank van de beheerder.

Elke Deelnemer kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, of via email aan info@puratos.be inzage krijgen in de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige en/of niet relevante gegevens bekomen.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in rechtstreeks contact te treden met de Deelnemers, om zo een goed verloop van de Wedstrijd te garanderen en hun de prijs op een efficiënte manier toe te kennen binnen de afgesproken termijn. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om statistische studies uit te voeren.

De Deelnemer aan de Wedstrijd geeft overigens uitdrukkelijk het recht aan de Organisator om zijn naam te gebruiken voor promotionele doeleinden en, als het geval zich voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de prijsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende prijs.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheid

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een adreswijziging van de Deelnemer na inschrijving op de competitie website. De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de foutieve inbreng van de verschafte gegevens van de Deelnemers, zijnde een foutief of ongekend adres of e-mailadres.

De Organisator, zijn personeel of derden op wie beroep gedaan wordt door de Organisator in het kader van de Wedstrijd, kunnen, met uitzondering in geval van opzet, in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deelname aan de Wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, Deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars, meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd of tijdens de prijsuitreiking. Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de Wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken. De Organisator kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Wedstrijd.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsfouten van de prijzen. In geval van blijvende schade van de leverancier, bijvoorbeeld in geval van faillissement, kan van de Organisator niet verwacht worden zelf de levering op zich te nemen, noch een schadevergoeding te voorzien aan de winnaar.

Aangezien de manier van communiceren uitsluitend op elektronische wijze gebeurt, is het aan de Deelnemers om het nodige te doen wat betreft de instellingen van hun mailbox zodat de berichten van de Organisator niet geweigerd worden en om regelmatig, als het geval zich voordoet, de map “ongewenste e-mail” (“spam” of elke andere gelijkaardige benaming) na te kijken. Sommige programma’s klasseren ongekende e-mails automatisch in deze map. De Organisator kan ook in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien, na het versturen van de e-mail, door een onafhankelijke reden zonder toedoen van de Organisator deze zijn bestemming niet kan bereiken.

Artikel 10 – Algemeen

Artikel 10.1 – Aanvaarding van het huidige reglement

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en geen enkele betwisting dienaangaande zal in beschouwing worden genomen, alsook elke beslissing genomen door de Organisator

Artikel 10.2 – Wijzigingen

De Organisator heeft het recht om deze Wedstrijd op te schorten, te annuleren of te wijzigen zonder dat de Deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen en interesten, dit zonder aankondiging in geval van overmacht of elk ander evenement buiten zijn wil, met name en niet limitatief in geval van storing van het internet, een ander willekeurig probleem gelinkt aan communicatienetwerken, computers, het internet van onze leveranciers en hun servers. 

Elke niet-voorziene hypothese binnen het huidige reglement zal behandeld worden door de Organisator, die soeverein een bindende beslissing zal nemen voor de partijen.

Artikel 10.3 – Juridische competentie

Dit wedstrijdreglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van blijvende onenigheid over de toepassing en/of interpretatie van het huidige reglement, en bij het uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil onderhevig zijn aan de rechtspraak van het arrondissement Brussel. De Organisator houdt zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen en/of van de wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 10.4 – Geldigheid

Indien één of een deel van de bepalingen van het huidige reglement beschouwd wordt als zijnde ongeldig, zullen de andere bepalingen of delen daarvan niet aangetast worden en van toepassing blijven. De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mogelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de partijen nagestreefde resultaat.

Artikel 10.5 – Klacht

Elke klacht aangaande deze Wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de Organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht. Eens deze termijn verstreken is zal de klacht automatisch en van rechtswege, als nietig en ongeldig, en daarenboven als verjaard worden beschouwd.